افغانستان ایران جهان ورزش اقتصاد دانش و فن هنروفرهنگ
دیدبان حقوق بشر از ایران خواست به مهاجران افغان فرصت پناهجویی بدهد
دیدبان حقوق بشر از ایران خواست به مهاجران افغان فرصت پناهجویی بدهد