افغانستان ایران جهان ورزش اقتصاد دانش و فن هنروفرهنگ
مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان هفته بعد برگزار می شود
مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان هفته بعد برگزار می شود