افغانستان ایران جهان ورزش اقتصاد دانش و فن هنروفرهنگ
حامد کرزی: امیدوارم نتایج انتخابات در زمان تعیین شده اعلام شود
حامد کرزی: امیدوارم نتایج انتخابات در زمان تعیین شده اعلام شود