افغانستان ایران جهان ورزش اقتصاد دانش و فن هنروفرهنگ
نهمین روز اعتصاب کارگران 'گیلانا' برای دریافت حقوق معوقه
نهمین روز اعتصاب کارگران 'گیلانا' برای دریافت حقوق معوقه