افغانستان ایران جهان ورزش اقتصاد دانش و فن هنروفرهنگ
امنیت ملی افغانستان: حمله انتحاری پکتیکا کار شبکه حقانی است
امنیت ملی افغانستان: حمله انتحاری پکتیکا کار شبکه حقانی است