افغانستان ایران جهان ورزش اقتصاد دانش و فن هنروفرهنگ
پلیس افغانستان ایستگاه رادیویی راه اندازی کرد
پلیس افغانستان ایستگاه رادیویی راه اندازی کرد